โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

  

สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนเอกสารการเรียนรู้ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ถนนเชิดวุฑากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานให้เกิดการสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรหรือกิจกรรมที่จะช่วยให้นิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ได้รับเชิญไปบรรยาย ในหัวข้อ การจัดการเรียนรู้แบบ Creativity-Based Learning ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเทคนิคการสอนสมัยใหม่ เพื่อรองรับกับยุคสมัยและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรู้จักเลือกใช้เทคนิค วิธีการสอน และนำความรู้จากการอบรม ไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม  พร้อมกันนี้ได้นำเสนอหลักสูตร สุจริตไทย ซี่งเป็นหลักสูตรที่จะให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องความสุจริต ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น นวัตกรรม เพื่อประเทศไทย ใสสะอาด อย่างแท้จริง