เกี่ยวกับสุจริตไทย

สุจริตไทย

สุจริตไทย ก่อตั้งโดยกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันในการเสริมสร้าง
คุณธรรมความสุจริต และความซื่อสัตย์ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรม ในทุกหน่วยของสังคม
ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับองค์กร จนถึงระดับสากล
เพื่อความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืน

 พันธกิจของสุจริตไทย

1. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในความสุจริต และค่านิยมความสุจริตให้เกิดขึ้นในทุกสังคม ทั้งในส่วนบุคคล และในระดับองค์กร
2. พัฒนาเครื่องมือสร้างองค์ความรู้สุจริต
3. สร้างเครือข่ายสุจริตไทยทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล

 การดำเนินงานของสุจริตไทย

1. พัฒนาองค์ความรู้
โดยการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะกับบุคคลในทุกเพศทุกวัย
ทุกระดับ ทุกองค์กร
2. สร้างเครือข่าย
โดยการสนับสนุนและส่งเสริมค่านิยมและความคิดคุณธรรมความสุจริต
ให้เกิดความเข้มแข็งในระดับบุคคลและแข็งแรงขึ้นในระดับประเทศ

 แนวคิด

“ไม่มีใครได้รับผลประโยชน์จากการคอรัปชั่น”

ผู้ที่ทำการคอร์รัปชั่นอาจคิดว่าตนเองได้รับผลประโยชน์ แต่ความจริงแล้ว ผลของการคอร์รัปชั่น คือ ความเลวร้ายของสังคม สังคมที่เราอยู่จะรับผลนั้นโดยตรง เราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมก็จะได้รับผลนั้นแน่นอน

ผลโดยตรง คือ การใช้ชีวิตอยู่อย่างหวาดระแวง อาจถูกดำเนินคดี
เสียทรัพย์ เสียอิสรภาพ เสียชื่อเสียง

ผลต่อสังคม คือ การคอร์รัปชั่น เป็นบ่อเกิด ของการละเมิดสิทธิมนุษยชน อาชญากรรมและความรุนแรง รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศ

“อาวุธที่ใช้ปราบ คอร์รัปชั่น ที่ได้ผลดีที่สุด คือ ข้อมูล และความรู้”

ขั้นตอนแรกของการป้องกันคอร์รัปชั่น
คือการเรียนรู้เรื่องราวของการคอร์รัปชั่น

หลักสูตร “สุจริตไทย”
หลักสูตร “สุจริตไทย” จะเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการป้องกันและปรามปราบการคอร์รัปชันที่ต้นเหตุ
นั่นคือการปลูกจิตสำนึก การให้ความรู้
การกระตุ้นให้คนกลัวการกระทำทุจริตและให้แนวทางในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม
เพื่อจะไม่กระทำการคอร์รัปชัน

ดังนั้น หลักสูตร “สุจริตไทย”
จึงได้รับการวิจัยและจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของนักวิชาการ
อาจารย์ครู และองค์กรต่างๆ
ที่เห็นความสำคัญของปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย
เพื่อให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ต่อต้านคอร์รัปชั่น

ทั้งนี้ หลักสูตร"สุจริตไทย" ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิเพื่อคนไทย
และกองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND)

 ข้อมูลหลักสูตร “สุจริตไทย”

ลักษณะของหลักสูตร เป็นบทเรียนแบบออนไลน์ ใช้เวลาเรียนประมาณ 30-60 นาที
โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
          ส่วนที่ 1 บทเรียน เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในพฤติกรรมมนุษย์ที่เสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน
          ส่วนที่ 2 กรณีศึกษา ใช้กรณีจริงที่มีคำตัดสินจนถึงที่สุดแล้ว
เพื่อเป็นการศึกษา และเป็นข้อคิด
          ส่วนที่ 3 การสอบ ใช้การสมมุติเหตุการณ์ เพื่อทดสอบความเข้าใจ
พร้อมมีเฉลยเพื่อเป็นแนวทางของผู้เรียน
ให้นำไปปรับใช้เมื่อเผชิญปัญหาจริง
แบบทดสอบจะทำให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ว่า การกระทำ ดังกล่าวนั้น
ผิด หรือ ถูก
โดยเมื่อผู้เรียนตอบถูกทุกข้อ ถึงจะสอบผ่าน ซึ่ง
ผู้เรียนจะได้รับเกียรติบัตรจาก หลักสูตรทันทีจากระบบ
กรณีที่สอบไม่ผ่าน
ระบบจะให้ผู้เรียนย้อนกลับมาตอบคำถามใหม่เพื่อเป็นทบทวน
และเรียนรู้ข้อมูลเดิม
ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนที่มาจากการวิจัยแล้วว่า
จะเป็นการช่วยปลูกฝังชุดความคิดใหม่ให้กับผู้เรียนได้

 แนวทางการจัดทำหลักสูตร

หลักสูตร"สุจริตไทย" ใช้งานวิจัยทางจิตวิทยา
และบทความทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริต
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตร แบบ E-Learning
ที่มีมาตรฐานทางวิชาการ

ผู้วิจัยและออกแบบหลักสูตร คือ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
และทีมงานอาจารย์ นักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยต่างๆ โดยการวิจัย
และเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนไทย
ด้านการคอร์รับชัน  เพื่อนำมาพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวะทางสังคม

 การขยายผลหลักสูตรสุจริตไทย

หลักสูตร"สุจริตไทย" ได้รับการรับรองจากองค์กรภาครัฐบาล
และภาคเอกชนเพื่อให้เกิดความสำคัญในการเป็นกลไกหนึ่งเพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ของสายงานต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ หลักสูตร"สุจริตไทย"
โดย หลักสูตร"สุจริตไทย"
ได้รับการบรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ร่วมกับโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียนสุจริต ของสพฐ. และ
โครงการโตไปไม่โกง เป็นต้น

การวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนไทยด้านการคอร์รัปชัน เพื่อนำมาพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวะทางสังคม

ตัวอย่าง องค์กร และ สถาบัน ที่ได้นำหลักสูตรไปใช้

 กลุ่มบริษัท พรีเมียร์
นำหลักสูตรไปใช้พัฒนาและสอบวัดความรู้พนักงาน
 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
นำหลักสูตร สร้างองค์ความรู้เฉพาะองค์กร
 สำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ
นำหลักสูตร สร้างองค์ความรู้เฉพาะองค์กร
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
นำหลักสูตรสุจริตไทย ไปใช้ในการคัดเลือกยุวทูต ป.ป.ช.
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้รับรองให้ใช้หลักสูตรสุจริตไทยเป็นหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ
ครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการและทีมงานสุจริตไทย

คุณวิเชียร พงศธร

ประธานมูลนิธิเพื่อคนไทย

ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความคิดสร้างสรรค์
กระทรวงศึกษาธิการ และ
ผู้ก่อตั้ง WWW.EDUZONES.COM

ดร.มานะ นิมิตรมงคล

เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

ดร.พรมณี ขำเลิศ

กรรมการผู้จัดการบริษัท ก่อ เกิด ผล จำกัด

ดร.ภาณุพงษ์ วันจันทึก

อาจารย์ประจำคณะวิศวะฯ ม.ขอนแก่น ผอ. ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น

ศ.ดร. ดำรง วัฒนา

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

อธิการบดี สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

พัชนี เปลี่ยนเกิด

DIRECTOR

จิตปภา สุพันธะ

SOCIAL MEDIA MANAGER

ณิชานันท์ คำเสริฐ

องค์กรสัมพันธ์

ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์

วิทยากร