เข้าร่วมเป็นเครือข่ายสุจริตไทย

คุณสามารถร่วมเป็นเครือข่ายกับสุจริตไทย ได้ดังนี้

1. เครือข่าย ด้านองค์ความรู้

คือการร่วมสร้างสังคมสุจริตด้วยวิธีการ

- ร่วมเรียนรู้จากหลักสูตรต่าง ๆ ของสุจริตไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดหลักสูตรต่าง ๆ

- ร่วมส่งข่าว/แสดงความคิดเห็น ผ่าน Facebook ของสุจริตไทย

- ร่วมประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรต่าง ๆ ในองค์กร หรือบุคคลใกล้ชิดได้เรียนรู้ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสุจริตไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

2. เครือข่าย ด้านงบประมาณ

คือการร่วมสร้างสังคมสุจริตด้วยการสนับสนุนด้านงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อสังคม

ตัวอย่างเครือข่าย ด้านองค์ความรู้

- มหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้หลักสูตรสุจริตไทย ประเมินผลนักศึกษา กยศ.

- สพฐ. นำหลักสูตรสุจริตไทยเข้าไปใช้ในการเรียนการสอน ร่วมกับสุจริตไทย

- ทำกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับเยาวชนในจังหวัดนครปฐม และออกบูทกิจกรรมต่าง ๆ

- เข้าร่วม “โครงการร้อยพลังต้านคอร์รัปชัน” เพื่อลดปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันในภาคประชาชน

ตัวอย่างเครือข่าย ด้านงบประมาณ

- ปี 2558 ได้รับการสนับสนุนการจัดสร้างจากมูลนิธิเพื่อคนไทย

- ปี 2559 ได้รับการสนับสนุนการจัดสร้างจาก กองทุน BKIND กองทุนรวมคนไทยใจดี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ E-mail :
[email protected]
หรือ โทร. 092 3366 544 หรือ คลิกเพื่อส่งข้อความ