การบรรยายในหัวข้อ “ความสุจริตกับตำรวจไทย”

โครงการอบรมสัมมนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (รุ่นที่ ๒)

การบรรยายในหัวข้อ “ความสุจริตกับตำรวจไทย”

โดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ. โรงแรมรามาการ์เด้น